Pravidla zařízení ShowPark

Obecná ustanovení
 • Návštěvní řád je směrnicí vyhlášenou  provozovatelem ShowPark,  která určuje základní závazná pravidla pro chování všech návštěvníků vstupujících do prostor provozovny ShowPark  a oprávnění pracovníků provozovatele.
 • Návštěvníci jsou povinni návštěvní řád dodržovat.
 • Návštěvník zakoupením  vstupenky  bere na  vědomí práva  a povinnosti upravená Návštěvním řádem,  souhlasí  s  Návštěvním řádem a zavazuje se Návštěvní  řád  ve  všech jeho ustanoveních dodržovat,  a to  všech prostorách provozovny ShowPark.
 • Účelem Návštěvního řádu je zajistit klid a pořádek při  vystoupeních  umělců, celkově  příjemnou společenskou atmosféru ve  všech prostorách  provozovny, jakož i obecnou bezpečnost.
Vstup
 • Provozní doba je stanovena provozovatelem. Je uveřejněna na tabuli u hlavního vchodu do provozovny, na informační tabuli v blízkosti pokladny a dále na internetových stránkách provozovatele. Změny provozní doby jsou vyhrazeny.
 • Vstup do prostor provozovny ShowPark  je povolen pouze v provozní době s platnou vstupenkou, kterou si návštěvník zakoupí v jedné z pokladen.
 • Kromě jednorázové vstupenky jsou v prodeji vstupenky s předplaceným vstupným. Vstupenka s předplaceným vstupným je nepřenosná. Vstup více osob současně na jednu vstupenku s předplaceným vstupným do  výše předplaceného  limitu je možný.
 • Ceny vstupného jsou zveřejněny u pokladen a na internetových  stránkách provozovatele.
 • Vstup a výstup návštěvníků je zajištěn samoobslužnými turnikety nebo výtahem pro imobilní občany, vždy podle pokynů pracovníků provozovatele.
 • Vstup do provozovny osobám mladším  18 let je zakázán. V pochybnostech jsou pracovníci provozovatele oprávněni ověřit věk návštěvníka.
 • Vstup do provozovny je  zakázán  osobám podnapilým nebo osobám, které jsou pod vlivem návykových látek, jejichž vzhled a chování  vylučuje  dodržování Návštěvního  řádu.  Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v provozovně, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pracovníky provozovatele, případně též příslušníky Policie ČR, kdykoliv vyvedeni z provozovny.
 • V provozovně je zakázán jakýkoli podomní prodej.
 • Osoby, které porušily některý z uvedených zákazů, mohou být z provozovny vyvedeny a to bez práva na    vrácení  vstupného. Zneužití vstupenky s předplaceným vstupným opravňuje provozovatele k jejímu odebrání nebo k propadnutí této vstupenky bez náhrady.
Pobyt v prostorách ShowParku
 • Každý návštěvník provozovny ShowPark je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení provozovny ShowPark  a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která v provozně  právě probíhá.
 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pracovníků provozovatele, jakož i policie, hasičů a záchranné služby.
 • Návštěvníkům provozovny je zakázáno vnášet do prostoru provozovny  zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:
 1.   zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
 2.   spreje, leptavé, hořlavé a barvicí látky nebo jiné nádobky s látkami ovlivňujícími zdraví,
 3.   ohňostroje (jako např. rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty),
 4.   alkoholické nápoje a návykové látky jakéhokoli druhu, s výjimkou cigaret,
 5.   zvířata,
 6.   fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele provozovny ShowPark.
 • Osoby, které poruší zákaz uvedený v čl. III. odst. 3, písm.a) až f),  ztrácejí oprávnění k pobytu v provozovně  a mohou být pracovníky provozovatele, případně též příslušníky Policie ČR, kdykoliv vyvedeni z provozovny.
 • Návštěvníkům provozovny  se zakazuje  jakýmkoliv způsobem pořizovat  zvukové či obrazové záznamy jak z prostoru provozovny ShowPark, tak z průběhu zde pořádané akce. Pracovníci provozovatele jsou oprávněni takto  pořízený zvukový nebo obrazový záznam zničit.
 • Provozovatel  ShowParku  je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a svým jednáním  způsobí škodu, náhradu škody v plném rozsahu. Vstup a pobyt  v provozně  ShowPark  uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Provozovatel  odpovídá jen za poškození zdraví a za škodu na  věcech  způsobených pracovníky provozovatele.
Účinnost
 • Návštěvní řád je účinný od  1. 3. 2013.